Regulamin

 1. 1. Definicje.

  1. 1.1. Regulamin – dokument normujący prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy i Użytkowników.
  2. 1.2. Usługodawca – właściciel Serwisu ProfiTest.pl (LabSEE Robert Borowski z siedzibą w Olecku (19-400) przy ul. Zielonej 13A identyfikująca się numer NIP PL8471384694, tel. +48 792 730 660, email info@profitest.pl).
  3. 1.3. Użytkownik – osoba, która po rejestracji ma dostęp do usług Serwisu.
  4. 1.4. Serwis – strona internetowa umieszczona pod adresem ProfiTest.pl
  5. 1.5. Konto – miejsce w Serwisie przeznaczone dla Użytkownika, w którym może on tworzyć i zarządzać kwestionariuszami.
  6. 1.6. Usługa - świadczenie drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika polegająca na zapewnieniu dostępności do Konta w ramach Serwisu i zarządzania Kontem po dokonaniu Rejestracji.
  7. 1.7. Rejestracja – wprowadzenie i przesłanie danych do Usługodawcy za pośrednictwem dedykowanego formularza udostępnionego w Serwisie celem skorzystania z Usługi.
 2. 2. Postanowienia wstępne.

  1. 2.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.
  2. 2.2. Zarejestrowanie się w Serwisie oznacza akceptację Regulaminu.
  3. 2.3. Przedmiotem działalności Serwisu jest umożliwianie tworzenia kwestionariuszy internetowych w celu zbierania informacji od określonej grupy respondentów.
  4. 2.4. Usługi są dostępne po zarejestrowaniu się w Serwisie.
  5. 2.5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do Serwisu w trakcie rejestracji.
  6. 2.6. Prawidłowe działanie Konta wymaga od Użytkownika podłączenia do Internetu, posiadania aktualnej wersji przeglądarki internetowej Google Chrome lub kompatybilnej z nią innej przeglądarki np. Firefox, Safari, Opera oraz włączonego w przeglądarce protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi JavaScript i Cookies.
 3. 3. Prawa Usługodawcy.

  1. 3.1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usług.
  2. 3.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń funkcjonowania Serwisu, jeśli są one spowodowane naprawą, konserwacją lub zmianą sprzętu lub oprogramowania.
  3. 3.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo usunięcia Konta oraz odmowy publikacji kwestionariusza bez podania przyczyn.
  4. 3.4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany usług bez podania przyczyn.
  5. 3.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania nazwy i logo firmy Użytkownika oraz adresu strony internetowej tejże firmy na swojej liście referencji, jeśli tylko Użytkownik nie wyrazi sprzeciwu.
 4. 4. Obowiązki Usługodawcy.

  1. 4.1. Usługodawca zobowiązuje się do informowania o zmianach w dostępnych usługach oraz zmianach w Regulaminie.
  2. 4.2. Usługodawca zobowiązuje się ograniczać przerwy techniczne do niezbędnego minimum.
  3. 4.3. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać osobom trzecim danych Użytkownika, które podaje podczas rejestracji, o ile nie będzie to wymagane przez obowiązujące prawo np. prawo karne.
  4. 4.4. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi z najwyższą starannością i w pełnym zakresie.
  5. 4.5. Usługodawca zobowiązuja się do jak najszybszego usuwania wszelkich awarii uniemożliwiających korzystanie z Serwisu.
 5. 5. Odpowiedzialność Usługodawcy.

  1. 5.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczane w Serwisie przez Użytkowników.
  2. 5.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika lub osób trzecich podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w Serwisie.
  3. 5.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane (zapewnia natomiast wykonywanie regularnych kopii zapasowych).
  4. 5.4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i problemy techniczne wynikłe z nieprawidłowego korzystania z Serwisu lub Konta.
  5. 5.5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje Użytkowników zamieszczone w Serwisie.
  6. 5.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.
  7. 5.7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia wszelkich wprowadzonych danych osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia, zobowiązują się jednak dołożyć wszelkich starań w celu ochrony tychże danych.
 6. 6. Prawa Użytkownika.

  1. 6.1. Użytkownik może tworzyć kwestionariusze na dowolny temat, o ile nie przekracza on obowiązującego prawa.
  2. 6.2. Użytkownik ma prawo do pomocy i informacji ze strony Usługodawcy, którą może uzyskać poprzez napisanie wiadomości email do Usługodawcy.
 7. 7. Obowiązki Użytkownika.

  1. 7.1. Użytkownik nie może działać na szkodę Serwisu lub innych Użytkowników np. poprzez próby włamywania się do Serwisu lub na Konto innego Użytkownika.
  2. 7.2. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu zgodnie z obowiązującym prawem, normami społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. 7.3. Użytkownik zobowiązuje się wchodzić na Serwis wyłącznie za pomocą oferowanego przez Usługodawcę interfejsu.
  4. 7.4. Użytkownik nie może przesyłać na Serwis plików lub kodów zawierających groźne dla działania Serwisu lub stron trzecich oprogramowanie.
  5. 7.5. Użytkownik nie może wykorzystywać zuatomatyzowanych narzędzi (skrypty, boty itp.) do wchodzenia na Serwis.
  6. 7.6. Użytkownik nie może utrudniać innym Użytkownikom korzystania z Serwisu.
  7. 7.7. Użytkownik zobowiązuje się nie prowadzić działań, które nieuzasadnienie obciążają infrastrukturę Serwisu.
 8. 8. Odpowiedzialność Użytkownika.

  1. 8.1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
  2. 8.2. Użytkownik odpowiada za utratę danych ze swojej winy.
  3. 8.3. Użytkownik odpowiada za skutki wynikłe z udostępnienia Konta osobom trzecim.
 9. 9. Prawo Użytkownika do odstąpienia od świadczenia usług przez Usługodawcę.

  1. 9.1. W terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem Użytkownik może odstąpić od świadczenia tej usługi bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w szczególności poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie, przesyłając je na adres Usługodawcy.
  2. 9.2. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: info@profitest.pl. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: LABSEE Robert Borowski, ul. Zielona 13A, 19-400 Olecko. Do zachowania 10-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 10. 10. Płatności.

  1. 10.1. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 11. 11. Reklamacje.

  1. 11.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Usługa, z której korzysta, nie jest realizowana lub jest realizowana niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. 11.2. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usługi należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres info@profitest.pl.
  3. 11.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. 11.4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia do Usługodawcy informacji ze zgłoszeniem reklamacji.
  5. 11.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres email, z którego reklamacja wpłynęła.
 12. 12. Postanowienia końcowe.

  1. 12.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez podawania przyczyn. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Serwisie.
  2. 12.2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go w Serwisie.
  3. 12.3. Prawa własności oraz prawa autorskie związane z Serwisem są wyłączną własnością Usługodawcy.
  4. 12.4. Nazwa i logo Serwisu, jego wygląd, treść, oprogramowanie i zasoby baz danych podlegają ochronie prawnej.
  5. 12.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.