Testy - punkty i oceny

Dodawanie punktacji

Do każdego pytania i odpowiedzi mamy możliwość dodania punktacji. W ten sposób mamy możliwość zamienienia ankiety w test. Aby to zrobić, należy wejść w zakładkę Punkty z okna edycji pytania.

Dodawanie punktacji

Tworzenie punktacji w teście składa się z trzech etapów:

  1. Ustalenia prawidłowych odpowiedzi
  2. Ustalenia punktów za zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi
  3. Ustalenia punktów za zaznaczenie jednej prawidłowej odpowiedzi
Ustalenie prawidłowych odpowiedzi

Aby ustalić, które z dostępnych odpowiedzi są poprawnymi odpowiedziami musimy zaznaczyć odpowiednie pola po ich lewej stronie.

W pytaniu prostym

Ustalenie prawidłowych odpowiedzi

W pytaniu otwartym

Prawidłowe odpowiedzi w pytaniu otwartym

W pytaniu o liczbę

Prawidłowe odpowiedzi w pytaniu o liczbe

UWAGA: Prawidłowość odpowiedzi jest sprawdzana do jednego miejsca po przecinku, więc dla prawidłowej odpowiedzi "10,1" za prawidłowe zostaną uznane również odpowiedzi "10,2" oraz "10,3".

W pytaniu typu skala

Prawidłowe odpowiedzi w pytaniu typu skala

W pytaniu typu ranking

Prawidłowe odpowiedzi w pytaniu typu ranking

W pytaniu Tak/Nie

Prawidłowe odpowiedzi w pytaniu typu Tak/Nie
Ustalenie punktów za zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi

W zakładca Punkty możemy ustawić ile punktów otrzyma respondent za zaznaczenie wszystkich prawidłowych odpowiedzi.

Dodawanie punktacji za wszystkie poprawne odpowiedzi
Ustalenie punktów za każdą prawidłową odpowiedź

Możemy też ustalić ile punktów otrzyma respondent za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi oddzielnie.

Dodawanie punktacji za jedną poprawną odpowiedź

Dodawanie ocen

Aby dodać ocenę, należy wejść w dział Oceny i następnie kliknąć Nowa ocena, po czym ustalić zakres punktów dla każdej oceny. Zakres dolny każdej kolejnej oceny automatycznie zaczyna się od kolejnej liczby całkowitej następującej po górnym zakresie poprzedniej oceny. Możemy także ustalić maksymalną liczbę punktów oraz sumowanie punktów za poszczególne pytania w celu ustalenia poziomu kompetencji.

Ustalanie oceny

Widoczność punktacji

Jeśli chcemy włączyć respondentowi możliwość zobaczenia liczby uzyskanych punktów za każde pytanie po wypełnieniu testu, musimy wejść w zakładkę Ustawienia w polu edycji tytułu ankiety, po czym z odpowiedniej listy rozwijanej wybrać opcję Włącz.

Włączanie widoczności punktacji za każde pytanie

Widoczność wyniku końcowego i oceny

Możemy również w tej samej zakładce włączyć widoczność wyniku końcowego i jego oceny końcowej, jaki uzyskał respondent po wypełnieniu testu. Wystarczy z odpowiedniej listy rozwijanej wybrać opcję Włącz.

Włączanie widoczności wyniku końcowego