Logika i grupy badawcze

Losowość stron, pytań i odpowiedzi

Aby ustawić losowe strony (pytania/odpowiedzi) należy w zakładce Logika przy danej stronie (pytaniu/odpowiedzi) rozwinąć listę w pierwszej kolumnie i wybrać Pomieszaj w grupie A. Strony (pytania/odpowiedzi) z zaznaczoną tą samą grupą będę mieszać między sobą na swoich pozycjach. Jeżeli chcemy by wszystkie strony (pytania/odpowiedzi) mieszały się między sobą wybieramy opcje "Shuffle all page questions".

Ustawianie-losowych-stron

Tworzenie grup i warunków badawczych

Tworzenie grup

Czasami pojawia się potrzeba, aby dane badanie zostało przeprowadzone w dwóch lub więcej losowych grupach czy wymiarach. Jeżeli chcemy utworzyć dwie wersje ankiety, które na jednej ze stron będą różnić się jedynie opisem wprowadzającym do pytania, to w tym celu na danej stronie ankiety umieszczamy oba opisy jako oddzielne elementy strony. Następnie przechodzimy od ustawień logiki ankiety i w zakładce Losowe grupy tworzymy dwie grupy w ramach pierwszego wymiaru.

Tworzenie wymiarów oraz dodawanie grup
Połączenie pytań z grupami

Następnie przy każdym opisie wprowadzającym chcemy ustawiać, aby był widoczny tylko wtedy, gdy respondent zostanie losowo przypisany do odpowiedniej grupy A albo B. W ten sposób osoby przypisane do grupy A zobaczą pierwszy opis i pytanie, a osoby przypisane do grupy B zobaczą drugi opis i pytanie na naszej stronie ankiety. By to zrobić wystarczy przy danym pytaniu rozwinąć pierwszą listę w kolumnie Widoczność, a następnie wybrać odpowiednią grupę z listy. W taki sam sposób możemy przydzielać inne pytania i elementy do utworzonych wcześniej grup.

Podział respondentów na grupy - losowa wersja ankiety

Pytania filtrujące - pomijanie wybranych pytań

Aby określić na jakiej stronie respondent się znajdzie po wybraniu danej odpowiedzi musimy w kolumnie ze znaczkiem rozwinąć listę przy danej odpowiedzi i z niej wybrać, do której strony respondent zostanie przeniesiony. Analogiczną czynność możemy wykonać dla strony, aby określić na jaką stronę przeniesie respondenta po wyświetleniu danej strony.

Zmiana ustawień skip logic

Warunki widoczności

Jeśli chcemy, aby dana strona (pytanie/odpowiedź) była wyświetlana, jeśli wybrano daną odpowiedź w jednym z poprzednich pytań to musimy w kolumnie Widoczność rozwinąć przedostatnią ikonę przy tej stronie (pytaniu/odpowiedzi). Spowoduje to przejście do okna, w którym możemy tworzyć różne struktury logiczne. Możemy tutaj dodać nie tylko zależność od wybranej odpowiedzi, ale także od przynależności do wymiaru. Aby utworzyć pierwszy warunek należy rozwinąć listę Użyj elementu, a następnie sprecyzować swój warunek. Możemy także, dodać kolejny warunek, a między nimi określić relację logiczną. Podobnie, można dodać kolejną grupę i określić logikę pomiędzy grupami, co pozwala na stworzenie bardzo skomplikowanej logiki. W tym oknie spotykamy się z różnymi warunkami logicznymi:

OR - jeśli zostanie spełniony przynajmniej jeden z warunków pomiędzy, którymi jest ten spójnik to cały warunek jest spełniony

AND - aby całe zdanie logiczne było spełnione to muszą być spełnione wszystkie warunki, które są połączone tym spójnikiem

AND => (a AND b AND c) - jeśli respondent zaznaczy wszystkie okreśone przez nas odpowiedzi (a, b i c) to warunek jest spełniony

OR => (a OR b OR c) - warunek jest spełiony jest respondent wybierze przynajmniej jedną z odpowiedzi a, b lub c

NAND => NOT (a AND b AND c) - warunek nie jest spełniony tylko wtedy, gdy respondent wybierze wszystkie odpowiedzi a, b i c

NOR => NOT (a OR b OR c) - warunek jest spełniony, gdy respondent nie wybierze żadnej z odpowiedzi a, b lub c

Tworzenie warunku wyświetlania strony