ProfiTest

Ustawienia zaawansowanej logiki kwestionariusza ankiety lub testu - losowa kolejność pytań, pytania filtrujące, warunki badawcze, dynamiczna kafeteria


  1. Ustawienia główne nawigacji respondenta w ankiecie lub teście
  2. Losowa kolejność stron, pytań i odpowiedzi (kafeterii)
  3. Pytania filtrujące (skip logic) - pomijanie i przeskakiwanie do wybranych stron kwestionariusza
  4. Dynamiczna kafeteria
  5. Warunki badawcze i podział osób na grupy - losowa wersja ankiety

Ustawienia główne nawigacji respondenta w ankiecie lub teście

Ustawienia główne nawigacji w ankiecie lub teście

Nawigacja - dostępne są dwa rodzaje nawigacji respondenta po kwestionariuszu.

Przycisk WSTECZ - aby osoba udzielająca odpowiedzi mogła cofnąć się do poprzeniej strony należy aktywować przycisk WSTECZ. Ikona oznacza brak przycisku na kwestionariuszu, a ikona oznacza widoczny przycisk WSTECZ dla osoby wypełniającej kwestionariusz ankiety lub testu.

Przycisk STOP - aby umożliwić osobie udzielającej odpowiedzi zatrzymanie ankiety lub testu w dowolnym momencie aby powrócić późnij, należy aktywować przycisk STOP. Ikona oznacza brak przycisku na kwestionariuszu, a ikona oznacza widoczny przycisk STOP dla osoby wypełniającej kwestionariusz ankiety lub testu. Po naciśnięciu przycisku STOP wyświetlany jest link powrotu do kwestionariusza pozwaljący na dokończenie udzielania odpowiedzi.

Wskaźnik postępu - udostępnienie osobie udzielającej odpowiedzi orientacji w stopniu ukończenia kwestionariusza przez wyświetlanie u góry wskaźnika postępu. Wskaźnik postępu może od razu uwzględniać pytania na bieżącej stronie (..100%) lub nie (0%..). To ile dana strona stanowi procent całości kwestionariusza jest obliczane automatycznie na podstawie liczby pytań na stronie. dla każdej ze stron można to zmienić i samodzielnie przypisać procentowy udział wybranej strony w całości ankiety czy testu.

Losowa kolejność stron, pytań i odpowiedzi (kafeterii)

Istnieje możliwość ustawienia losowej kolejności stron (pierwsza kolumna), losowej kolejności pytań na poszczególnych stronach (druga kolumna) oraz losowej kolejności odpowiedzi - kafeterii (trzecia kolumna). W tym celu należy klinąć w odpowiedni ikony aby włączyć losowanie kolejności elementów kwestionariusza. Istnieje też możliwość aby zatrzymać wybrany element na swojej pozycji, pozostawiając inne w losowej kolejności.

Ustawienia loswej kolejności elementów ankiety i testu

elementy kwestionariusza będą widoczne w takiej samej kolejności jak zostały dodane w edytorze
włączona losowa kolejność wybranych elementów ankiety lub testu

element o zmiennej losowej pozycji
element zatrzymany na swojej pozycji

Pytania filtrujące (skip logic) - pomijanie i przeskakiwanie do wybranych stron kwestionariusza

Często zachodzi potrzeba pominięcia części pytań w zależności od udzielonych wcześniej odpowiedzi. Aby to zrealizować należy podzielić kwestionariusz na strony, tak aby pytania filtrujące (decydujące o tym czy pomijać kolejne pytania, czy nie) były na oddzielnych stronach niż pytania filtrowane (te które mają być pomijane). Następnie w pytaniu filtrującym możemy ustalić aby osoba została przekierowan do konkretnej strony gdy zaznaczy określoną przez nas odpowiedź. Możliwe jest również przekierowanie do wiadomości pożegnalnej, czyli zakończenie procesu udzielania odpowiedzi. Dodatkowo, podobnie jak dla odpowiediz, dla każdej strony możemy zmienić domyślne przejście do następnej strony na przejście do wybranej przez nas strony.

Ustawienia skip-logic - pytania filtrujące

domyślne przejście do następnej strony
2 przejście do strony nr 2, gdy wybrana zostanie dana odpowiedź
przejście do wiadomości pożegnalnej i zakończenie ankiety lub testu

Dynamiczna kafeteria

Czasami zachodzi potrzeba aby na jednej stronie zadać pytanie o wybór kilku spośród dostępnych odpowiedz, a na następnych stronach pogłębić odpowiedzi respondenta ale tylko dla wybranych wcześniej opcji. W tym celu najpierw stosujemy pytanie proste wielokrotnego wyboru, a na następnych stronach zadajemy pytania pogłębiające. W pytaniach pogłębiających natomiast przy każdej odpowiedzi ustawiamy aby była ona widoczna tylko wtedy gdy wcześniej osoba wybrała wskazaną przez nas odpowiedź w pierwszym pytaniu wielokrotnego wyboru.

Ustawienia dyanamicznej kafterii w pytaniach

pokazuj tylko wtedy gdy dana odpowiedź została wcześniej wskazana
ukryj gdy dana odpowiedź została wcześniej wskazana

Warunki badawcze i podział osób na grupy - losowa wersja ankiety

Warunki badawcze (podział osób na grupy) w przypadku ankiet służą do utworzenia kilku wersji ankiety, które będą się tylko nieznacznie między sobą różnić, a respondenci będą losowo otrzymywać jedną z wersji.

Załóżmy, że chcemy utworzyć dwie wersje ankiety, które na jednej ze stron będą różnić się tylko opisem wprowadzającym do pytania. W tym celu na tej stronie ankiety umieszczamy oba opisy jako oddzielne elementy strony oraz jako trzeci element dodajemy nasze pytanie. Następnie przechodzimy od ustawień logiki ankiety i w zakładce "Warunki badawcze" tworzymy dwa warunki w ramach pierwszego wymiaru.

Dodatkowo chcemy aby wersja A występowała 2 razy częściej niż wersja B. Ustawiamy to odpowiednio w proporcjach każdego warunku. W ten sposób 2/3 respondentów zostanie przypisanych do wersji A, natomiast 1/3 do wersji B naszej ankiety.

Jeżeli potrzebujemy mieć dodatkowe niezależne grupy warunków badawczych to do dyspozycji mamy jeszcze dwa wymiary.

Losowe warunki badawcze

Następnie przy każdym opisie wprowadzającym ustawiamy aby był widoczny tylko wtedy gdy respondent zostanie losowo przypisany do odpowiedniego warunku badawczego (odpowiedniej grupy) A albo B. W ten sposób osoby przypisane do grupy A zobaczą pierwszy opis i pytanie, a osoby przypisane do grupy B zobaczą drugi opis i pytanie na naszej stronie ankiety.

Przypisanie stron i pytań ankiety do warunków badawczych

pokazuj tylko wtedy gdy osoba została przypisana do danego warunku
ukryj gdy osoba została przypisana do danego warunku